Grönt bälte

4 kyu
Fotställningar Heisoku Dachi
   Heiko Dachi
   Uchi Hachi Ji Dachi
Slag Shuto Sakotsu Uchi
   Shuto Yoko Ganmen Uchi
   Shuto Uchi Komi
   Shuto Hizo Uchi
   Shuto Jodan Uchi Uchi
Blockeringar Shuto Jodan Uke
   Shuto Chudan Soto Uke
   Shuto Chudan Uchi Uke
  Shuto Mae Gedan Barai
  Mawashi Uke
  Shuto Jodan Uchi Uke
Sparkar Jodan Yoko Geri
  Jodan Mawashi Geri (haisoku, chusoku)
   Jodan Ushiro Geri
Kata Sanchin no Kata
  Sokugi Taikyoku sono Ichi, Ni, San
Kumite Jiyu Kumite (frifighting)

 

3 kyu (markeras med ett streck på grönt bälte)
Fotställningar Kake Dachi
Slag Chudan Hiji Uchi
  Age Hiji Uchi (jodan, chudan)
  Ushiro Hiji Uchi
  Oroshi Hiji Uchi
Blockeringar Shuto Juji Uke (jodan, gedan)
Sparkar Mae Kakato Geri (jodan, chudan, gedan)
Kata Pinan sono Yon
Kumite Jiyu Kumite (frifighting)