Blått bälte

8 kyu
Fotställningar Kiba Dachi (kuju, yonjugo)
Slag Shita Tsuki
  Jun Tsuki (jodan, chudan, gedan)
  Tate Tsuki (jodan, chudan, gedan)
Blockeringar Seiken Morote Chudan Uchi Uke
  Seiken Chudan Uchi Uke/Gedan Barai
Sparkar Mae Geri Jodan
   Ago Mae Geri
Kata Taikyoku sono San
7 Kyu (markeras med ett streck på blått bälte)
Fotställningar Neko Ashi Dachi
Slag Tettsui Komekami Uchi
  Tettsui Oroshi Ganmen Uchi
  Tettsui Hizo Uchi
  Tettsui Yoko Uchi (jodan, chudan, gedan)
Blockeringar Mawashi Gedan Barai
  Shuto Mawashi Uke
Sparkar Mae Keage (chusoku)
  Mawashi Soto Keage (teisoku)
  Mawashi Uchi Keage (haisoku)
   Yoko Keage (sokuto)
Kata Pinan sono Ichi
Andningsteknik Ibuki Sankai
Kumite Jiyu Kumite (frifighting)